Inschrijven, soort kavels en planning kavels

Centrumeiland bestaat voor ongeveer 70% uit zelfbouw, ongeveer 20% uit sociale woningbouw en circa 10% uit projectmatige bouw.

Het kavelaanbod vindt u hier en de uitgifteplanning hier.

 

Op de website kunt u zich inschrijven voor het actuele kavelaanbod. Let op: deze website werkt alleen als er kavels beschikbaar zijn.

Op de website kunt u zich inschrijven voor het actuele kavelaanbod. Let op: deze website werkt alleen als er kavels beschikbaar zijn.

Om u in te kunnen schrijven voor een CPO dient u eerst ingeschreven te staan in de kaartenbak CPO bouwgroepen.

 

Om op de hoogte te blijven kunt u het beste de volgende websites in de gaten houden:
- www.amsterdam.nl/centrumeiland
- www.amsterdam.nl/zelfbouw

Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief 'Ontwikkelingen op IJburg' of voor de nieuwsbrief ‘Zelfbouw’.

Algemene regels bij Zelfbouw

De beëindiging bouw dient te worden gemeld. Dit is een vergunningsvoorwaarde. Dit kunt u doen bij de bij het PSU voorgestelde Bouwinspecteur of volgens de gegevens uit uw aanvraag omgevingsvergunning. Onder vermelding van het kenmerk en het adres kunt u de gereed melding mailen naar: handhavingbmw.SDO@amsterdam.nl

Na uw gereed melding, zal een inspectie plaatsvinden om te zien of conform de omgevingsvergunning en Bouwbesluit 2012 is gebouwd. EPC-maatregelen, zoals o.a. zonnepanelen moeten werkend zijn.   

 

Met zelfbouw wil de gemeente stimuleren dat particulieren zelf hun woning kunnen (laten) bouwen en dat zij binnen hun wensen, financiële mogelijkheden en de kavelregels zelf kunnen bepalen hoe hun woning er uit komt te zien. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat zelfbouwkavels alleen door zelfbouwers kunnen worden afgenomen en alleen voor zelfbewoning worden gebruikt. Gelet op vorengenoemde doelstelling en vanwege de ervaring dat de door de gemeente aangeboden zelfbouwkavels in toenemende mate werden afgenomen door partijen die niet voor zichzelf bouwden maar voor de verkoop, is deze bijzondere bepaling in de erfpachtcontracten voor zelfbouwkavels opgenomen.
De voorwaarden hierover staan in de (model)erfpachtaanbieding in artikel 3 van de bijzondere bepalingen opgesomd. De toelichting vindt u op pagina 11.
Het aantal woningen varieert per kavel. Het maximum aantal woningen per kavel staat beschreven in de kavelregels. Op sommige individuele kavels is het mogelijk om met 2 huishoudens in te schrijven (zie kavelregels) en op Samen in het Klein kavels met 3 à 4 huishoudens .

Specifieke regels zelfbouw Centrumeiland

De eerste bewoners zijn inmiddels verhuisd naar Centrumeiland en er worden steeds meer woningen tegelijkertijd gebouwd, dus het wordt nóg belangrijker om te zorgen dat het gebied veilig blijft tijdens de uitvoering. Houd de uitvoeringscoördinator en inspecteur op de hoogte van je uitvoeringsplannen. Verzoek is om minimaal drie maanden voor start bouw, dus nog voor de uitgifte van je kavel, een Project Start Up (PSU) gesprek te plannen. Ook bij veranderingen van je planning later in het bouwproces dien je hen te informeren. Neem hiervoor contact op met uitvoeringscoördinator André Timisela, a.timisela@amsterdam.nl

Om te zorgen dat iedereen zich aan de afspraken in de omgevingsvergunning houdt, wordt er toezicht gehouden op de werkzaamheden van de omgevingsvergunning door Team Toezicht en Handhaving van Stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam. Zie het handboek zelfbouw voor de werkwijze ten aanzien van het informeren van de toegewezen inspecteur tijdens het bouwproces. Voor vragen hierover kun je contact opnemen via: handhavingbmw.SDO@amsterdam.nl

 

 

De peilhoogte bepaalt u zelf op basis van de maaiveldhoogtekaart. De peilhoogte is namelijk de maaiveldhoogte ter plekke van uw voordeur. De peilhoogte wordt dus weergegeven in het aantal meters en centimeters + NAP, bijvoorbeeld 2,36 +NAP. Voor meer toelichting over de peilhoogte: zie bijlage ‘toelichting op de kavelsregels’ van uw kavelregels.

De maaiveldhoogte verschilt per locatie. Let op dat u de maaiveldhoogtes gebruikt ter plekke van uw woning en geef in het ontwerp aan hoe u omgaat met de hoogte verschillen (linker- en rechterkant voorgevel en hoogte van de tuin). Zie de maaiveldhoogtekaart in de bijlage van uw kavelregels. De maaiveldhoogte is de bovenkant van het straatwerk en wordt weergegeven in het aantal meters en centimeters + NAP.

U mag een vergunningsvrije uitbouw realiseren. De regels omtrent vergunningsvrij bouwen en verbouwen kunt u hier vinden.

U betaalt extra erfpachtcanon over de extra bvo die u, door middel van vergunningsvrij uitbouwen, realiseert bovenop de maximale bvo. Wanneer u vergunningsvrij uitbouwt, moet u duidelijk aangeven op de tekening van uw definitieve ontwerp – door middel van arcering - om welk deel dit gaat (inclusief afmetingen). Voeg ook de volgende tekst toe: ‘Dit deel is vergunningsvrij en behoort niet tot de aanvraag omgevingsvergunning’.

 • Let op: u mag geen vergunningsvrije uitbouw realiseren bovenop een bouwwerk (kelder).
 • Let op: u mag geen dakterras maken op een vergunningsvrije uitbouw.
 • Let op: u mag geen buitentrap maken aan een vergunningsvrije uitbouw.

Specifieke vragen over uw uitbouw kunt u stellen via: teamwabo.sdo@amsterdam.nl.

Onder “Praktijk of vrije beroepsuitoefening aan huis” wordt volgens het bestemmingsplan (artikel 1 Uitwerkingsplan) verstaan: dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij in overwegende mate de woonfunctie behouden blijft.

Hier valt voornamelijk een kantoor aan huis onder. De hoofdbestemming van uw kavel is wonen en dat betekent dat de werkruimte niet volledig gescheiden mag zijn van de woonruimte. Een aparte toegangsdeur in uw gevel voor een werkruimte is niet toegestaan.

Nee, een aparte woning is niet toegestaan. Per huishouden is er maar 1 voordeur toegestaan en de ruimtes binnen de woningen dienen in verbinding met elkaar te staan.

Zelfbouwers die sneller tot bouwen komen dan hun directe buren, bijvoorbeeld doordat ze hun vergunningen en hun contract met de aannemer sneller rond hebben òf omdat er voor hun buurkavel nog geen zelfbouwer bekend is, kunnen geconfronteerd worden met extra kosten voor een tijdelijke afwerking van de zijmuren van hun woning. Deze bouwmuren, die op termijn door de buurpanden worden afgedekt, functioneren dan tijdelijk als zijgevel en moeten daarvoor naar behoren te worden geïsoleerd of beschermd tegen regen en wind.

Het voordeel voor deze vroege bouwers is dat zij hun kavel over de volle breedte kunnen benutten met een maximale inpandige breedte. De later bouwende buren zullen, indien zij hoger of dieper bouwen dan hun buren, die delen van de bouwmuren eventueel terugliggend moeten bouwen om deze bouwmuurdelen binnen de eigen kavelgrens als zijgevel uit te voeren.
Het is van belang dat buren in goed overleg afstemmen hoe deze zijafwerkingen uitgevoerd worden, indien de één dieper of hoger bouwt dan de ander. Zij kunnen elkaar eventueel toestemming geven over de erfgrens heen te bouwen om te voorkomen dat de laatst bouwende partij zijn woning op die delen smaller moet maken. Daarvoor kan onderling een erfdienstbaarheid overeengekomen worden.

De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die gemoeid zijn met tijdelijke afwerking van bouwmuren/tijdelijke zijgevels, noch met de kosten die gemoeid zijn om de bouwmuren bovendaks etc. uit te voeren als zijgevelconstructie.

Onderstaand is de een verdeling van de onderdelen zichtbaar. Het leveren betekent ook betalen van de onderdelen.

 • Kabelinvoerbuis slagvast hostaliet of PVC 1,5": bouwer levert en brengt aan
 • Inbouw voedingskast Eleq: 
  • Voedingskast en tijdelijk voorzetraam (houten schotje): gemeente levert
  • Aanbrengen voedingskast en tijdelijk afdekken met een voorzetraam (houten schotje): bouwer brengt aan
  • Definitieve afdekking met deur: gemeente levert en brengt aan
 • Stijgleiding hostaliet of PVC buis 1,25" (bevat maximaal 2 bochten: bouwer levert en brengt aan
 • Trekdraad 3mm in stijgleiding getrokken: bouwer levert en brengt aan
 • Inbouwmuurankers: gemeente levert, bouwer brengt aan
 • Spandraad gevel tot gevel 6mm: gemeente levert en breng aan
 • Draadspanners: gemeente levert en breng aan
 • Klein materiaal t.b.v. OVL overspanning: gemeente levert en breng aan

In de Algemene Bepalingen, artikel 13 – Gedoogplichten staat het volgende: 
1 De erfpachter is verplicht om op, in, aan of boven het perceel te gedogen en toe te laten:
a. de aanwezigheid van inrichtingen en voorzieningen voor openbare en/of communicatiedoeleinden zoals openbare verlichting, rioleringen en leidingen/netwerken voor het transport van gas, water, warmte/koude, elektriciteit, telefonie, kabeltelevisie, data en dergelijke;

Op de verlichtingskaart Centrumeiland staan de locaties en in de memo bouwkundige voorzieningen Centrumeiland OVL staan de eisen. Verticaal dient het profiel op een hoogte van 8,5 à 9 meter boven het maaiveld van de rijweg in de gevel aangebracht worden. Horizontaal dient u ook rekening te houden met een marge van circa 0,50 m. Advies: stem de positie van de verlichting in uw gevel af (vóór de privaatrechtelijke toets) met onze verlichtingsadviseur van het Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam. Dit loopt via: zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl.

In de kavelregels is per kavel aangegeven of u rekening dient te houden met bevestiging van hangende straatverlichting aan uw gevel. Indien dit het geval is dan dient u hier in uw gevelontwerp rekening mee te houden i.v.m. bevestiging en krachten van het anker op uw constructie.

Het maximale bouwvlak staat visueel weergegeven in de kavelregels, op de kavelkaart. Het maximale bouwvlak betekent dat alle bebouwing incl. hekwerken, liftschachten etc. binnen dit bouwvlak gerealiseerd dienen te worden. Alleen duurzaamheidsvoorzieningen en een vergunningsvrije uitbouw vallen buiten dit vlak.

Let op: de maximale bruto vloeroppervlakte (bvo) is kleiner dan het maximale bouwvlak. Het is dus niet mogelijk om het maximale bouwvlak volledig te benutten.

Ja een hekwerk/valbeveiliging op een dakterras behoort tot het bouwvlak.

U mag een dakterras realiseren indien u binnen het maximale bouwvlak (diepte en hoogte) blijft. Ook hekwerken/valbeveiliging dienen niet hoger te zijn dan de maximale bouwhoogte.

Let op: u mag geen dakterras maken op een vergunningsvrije uitbouw.

Waternet verzorgt de riolering. U gaat uit van de straathoogte aan de gevel die het vloerpeil bepaalt. Bij het bepalen van de aansluithoogte van de riolering moet rekening gehouden worden met de straathoogte aan de gevel. De locatie van de rioolaansluiting kan per woning verschillen. Omdat we te maken hebben met hoogteverschillen in het maaiveld, gaan we uit van een rioolaansluiting 50 cm onder de bovenkant van het straatwerk wat langs de gevel loopt (binnen onderkant buis). Dit betekent dus dat de binnen onderkant buis van het riool op 50 cm onder de bovenkant van het straatwerk geplaatst wordt, op de plek van de rooilijn. Het riool volgt dus de hoogteverschillen in het maaiveld op Centrumeiland. Zie voor verduidelijking bijlage ‘aansluitvoorbeeld riolering’ uit het handboek zelfbouw.

In de praktijk betekent dit het volgende:
Stel: de bovenkant van het straatwerk (=maaiveldhoogte) aan uw gevel loopt van 3,64 tot 3,75 m + NAP. Dit loopt geleidelijk af. U plaatst de riolering bijvoorbeeld op de plek waar de bovenkant van het straatwerk 3,70m +NAP is. De binnen onderkant buis komt dan ter hoogte van 3,20m +NAP

U kunt - uitsluitend voor afstemming tijdens het bouwproces - terecht bij Ziggo, via:
 

Marcel Huigen

Omgevingscoördinator

VolkerWessels Telecom 

E-mail: m.huigen@vwtelecom.com

 

U kunt een kaart met blusvoorzieningen op Centrumeiland opvragen bij Waternet. Telefoon Waternet: 0900-9394 

Zie hiervoor het handboek zelfbouw Centrumeiland, hoofdstuk 9. Hethandboek is te downloaden onder 'publicaties' op deze site.

Enkel voor aftemming tijdens het bouwproces kun je contact opnemen met Liander via:

 

Bart van Deursen

Project Manager | Aanleg Elektra | Amsterdam Oost

Alliander

bart.van.deursen@alliander.com

Geluid en trillingen als gevolg van de werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld graven en slopen) worden tot een minimum beperkt. Hiertoe moet opdrachtnemer een plan uitwerken en in het BLVC-plan opnemen. Bij het aanbrengen (en eventueel verwijderen) van funderingsconstructies en damwanden wordt gebruik gemaakt van geluids- en trillingsarme technieken. Dat betekent dat traditioneel heien en/of trillen van damwanden en palen (heipalen en-of vibropalen) in beginsel niet toelaatbaar is. Hiervoor bestaan goede alternatieve systemen zoals gedrukte, geschroefde en-of geboorde systemen. Er zijn geen specifieke eisen of meetbare randvoorwaarden gesteld. Het zijn bepaalde funderingstechnieken (drukken, schroeven/draaien) die palen trillings- en geluidsarm in de grond aanbrengen. Indien u deze funderingstechnieken gebruikt, dan voldoet u aan het bouwplaatsprotocol.

De gemeente heeft de situatie voor project Centrumeiland nader beschouwd en geoordeeld dat (zelf)bouwers in bepaalde gevallen moeten kunnen afwijken van genoemde geluids- en trillingsarme technieken,. De gemeente heeft besloten dat (zelf)bouwers kunnen afwijken van de eis ‘geluids- en trillingsarme technieken’ uit het Bouwplaatsprotocol, gezien de specifieke bouwomgeving en de bijzondere situatie in de bouwsector, en indien wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden:
• Het heiwerk duurt maximaal 5 dagen (exclusief mobilisatie en met één heistelling).
• Er zijn geen in bedrijf zijnde ‘andere geluidsgevoelige gebouwen’ binnen een straal van 100 meter aanwezig. Conform Wet geluidshinder (Art. 1.2 Bgh) verstaan wij onder ‘andere geluidsgevoelige gebouwen’: onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven.
• Er zijn geen WKO-bronnen binnen 15 meter aanwezig; de eis uit de kavelregels blijft hier te allen tijde van kracht.

Kosten

U betaalt BTW bij de vestiging van het erfpachtrecht (tevens bouwrijpe levering kavel) aan de gemeente 21% BTW over de grondwaarde. De wet schrijft namelijk voor dat er over grond die aangemerkt is als bouwterrein omzetbelasting (BTW) moet worden betaald. De gemeente draagt de BTW af aan de fiscus, net als een winkelier dat doet wanneer u een pak melk bij hem koopt.

Ongeacht of u kiest voor canonbetaling of afkoop, de BTW moet u te allen tijde in één keer betalen bij de vestiging van het erfpachtrecht. U kunt de BTW eventueel meefinancieren in een hypotheek.

Op het moment van passering van de notariële akte dient u de BTW te voldoen over het bedrag van de erfpachtgrondwaarde, tegen het tarief dat geldt ten tijde van de aktepassering (op dit moment is het tarief 21%).
Bij de nutsvoorziening (Ziggo, Liander etc.) kunt u de kosten en aansluitvoorwaarden achterhalen.
Indicatie: per dienst dient u rekening te houden met max 3.000,- euro (uitgaande van een standaard situatie woning: de huisaansluiting dient binnen 10-15m van het distributienet te liggen en de meterkast dient op de begane grond te staan). De exacte kosten dient u zelf te controleren bij de nutsbedrijven.

Duurzaamheid

Zie de volgende documenten van E-teck:

* Controlelijst;

* A-01 Aansluit- en plaatsingsvoorwaarden warmtepomp 2018;

* A-03 Maatvoering opstellingsruimte warmtepomp;

Deze documenten zijn te vinden bij 'publicaties' op www.hallocentrumeiland.nl en via www.mijneteck.nl/centrumeiland

Klik op 'Ja, ik ga voor nul!'. U kunt hier uw contactgegevens achterlaten om de documenten te ontvangen die benodigd zijn voor een warmtepomp. U hoeft niet noodzakelijk een zelfbouwer te zijn om deze documenten te kunnen ontvangen.  

De controlelijst blijft gedurende het gehele bouwproces tot en met het in bedrijf stellen van de Warmtepomp, actief en wordt gedurende de exploitatieperiode bewaard door Eteck.

De afmetingen van de warmtepomp staan vermeld in de A-01 Aansluit- en plaatsingvoorwaarden warmtepomp Centrumeiland 2018  en A-03 Maatvoering opstellingsruimte warmtepomp. E-teck controleert door middel van de controlelijst de tekeningen van de woningen om nogmaals te controleren of de opstellingsruimte aan de vereisten voldoet.

E-mailadres Eteck Customer Care: customercare@eteck.nl

Telefoon: 085-0218000

Neem vroegtijdig in uw ontwerpfase contact op met Eteck via de website of via klantzaken@eteck.nl zodat de WKO in uw ontwerp ingepast kan worden.

Gemeente Amsterdam heeft een concessie verleend aan Eteck voor de realisatie en exploitatie van de WKO-voorziening op Centrumeiland. Eteck is verplicht om de woningen aan te sluiten vanaf het moment dat de eerste woning is gerealiseerd. Eteck is op dit moment volop bezig om het WKO-systeem aan te leggen. Er zijn bronnen geslagen en leidingwerk is gereed.

De gemeenteraad heeft het warmteplan Centrumeiland vastgesteld, omdat de ambitie is dat Centrumeiland een energieneutraal eiland wordt. Klik hier voor het Warmteplan. Let op: de aansluitverplichting op het WKO-systeem van Eteck geldt niet voor zelfbouwers.

Let op: de EPC normen golden voor aanvragen voor de omgevingsvergunning tot en met 2020. Aanvragen vanaf 2021 dienen te voldoen aan de BENG. Zie daarvoor de vraag over BENG onder veel gestelde vragen.

 

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) drukt uit hoeveel energie er wordt gebruikt om een woning te verwarmen, van tapwater te voorzien, te verlichten en te ventileren. Alle nieuwbouwwoningen in Nederland moeten volgens het Bouwbesluit voldoen aan de standaard EPC van 0,4. Landelijk wordt deze norm in 2020 aangescherpt naar een norm voor bijna energie neutrale woningen (BENG, dit staat gelijk aan een EPC van ongeveer 0.2).

Verlaging naar EPC< 0.2 in Amsterdam
De gemeente Amsterdam wil graag het goede voorbeeld geven op het gebied van energieneutraal bouwen. Daarom heeft zij aan de minister gevraagd om de aanscherping naar een EPC van maximaal 0.2 in 2018 in te laten gaan voor heel Amsterdam. Dit betekent dat vanaf medio 2018 uw bouwplan bij een aanvraag van de Omgevingsvergunning Bouwen moet voldoen aan de aangescherpte EPC van maximaal 0.2. De exacte datum waarop de nieuwe norm in gaat wordt nog bekend gemaakt. 
 
Wat kunt u doen nu nog niet duidelijk is wanneer de nieuwe norm ingaat? We raden u aan om nu al te kijken of uw bouwplan aan een EPC van maximaal 0.2 voldoet.

Let op: de EPC normen golden voor aanvragen voor de omgevingsvergunning tot en met 2020. Aanvragen vanaf 2021 dienen te voldoen aan de BENG. Zie daarvoor de vraag over BENG onder veel gestelde vragen.

U kunt uw EPC verlagen door de woning beter te isoleren, installaties te gebruiken die niet gestookt worden op aardgas of biomassa, en/of door (meer) duurzame energie-opwekkers als zonnepanelen te gebruiken. Klik hier voor een informatie over duurzaam bouwen. 
 
Subsidie duurzame zelfbouw
U kunt gebruik maken van de subsidie voor duurzame zelfbouw (3.000 – 5.000 euro per woning). Klik hier voor meer informatie.

Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van nieuwbouw bij vergunningverlening bepaald aan de hand van de nieuwe landelijke BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Amsterdam wil haar huidige beleid (dat strenger is dan de landelijke norm) ook na 2020 continueren en de geldende norm van EPC < 0,2 omzetten in de BENG systematiek. Deze aangescherpte Amsterdamse BENG zal niet voor juli 2021 in werking treden. Vanaf 1 januari 2021 gelden dus de landelijke BENG-eisen, totdat de strengere Amsterdamse BENG systematiek in werking treedt.

Meer informatie is te vinden op deze site. Heb je vragen over de nieuwe BENG? Stel ze via BENG@amsterdam.nl 

Let op: de EPC normen golden voor aanvragen voor de omgevingsvergunning tot en met 2020. Aanvragen vanaf 2021 dienen te voldoen aan de BENG. Zie daarvoor de vraag over BENG onder veel gestelde vragen.

De epc eis van het bouwbesluit is niet gewijzigd en is nog steeds 0,4. Alleen de Amsterdamse eis is aangescherpt. Met een wettelijk karakter. De subsidievoorwaarde is ongewijzigd. Feitelijk wordt dat stukje van de subsidievoorwaarde nu al geëist in Amsterdam voor de omgevingsvergunning. De eis wordt dus deels gesubsidieerd.

Meer informatie over subsidieregeling voor warmtepompen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

 

Voor elke aansluiting wordt door Eteck een Bijdrage Aansluit Kosten (BAK) gerekend. Een aansluiting is een warmtepomp met boilervat voorzien van bemetering. Dus meerdere individuele warmtepompen op hetzelfde adres zijn meerdere aansluitingen. Bijvoorbeeld voor een adres met 2 individuele warmtepompen wordt 2x BAK in rekening gebracht. Per apparaat zal subsidie worden aangevraagd, dit is dus per aansluiting indien het om meerdere individuele warmtepompen gaat.

Maar indien er voor CPO maatwerk wordt geleverd met een collectieve warmtepomp geldt dat elke woning/unit als een aansluiting wordt gezien welke wordt belast met de BAK, echter is er maar 1 apparaat (collectieve warmtepomp) wat mogelijk in aanmerking komt voor subsidie. Het toekennen van subsidie heeft ook te maken met opgesteld vermogen, vanaf een bepaald vermogen geldt ISDE niet meer.

Het is dus erg belangrijk om het verschil in benadering tussen de individuele en collectieve warmtepomp goed in beeld te hebben.

Meer informatie over subsidieregeling voor warmtepompen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

 

Hemelwater verwerking / Rainproof

Ja. Het gehele kavel moet een bui kunnen verwerken van 60 mm/m2 in 1 uur. Rainproof geldt voor het gehele terrein, dus bebouwing inclusief tuin. Deze maatregel geldt altijd, dus nu, tijdens de bouw en in de toekomst als uw tuinontwerp bekend/gerealiseerd is. Het is verplicht water te bergen op eigen terrein. Dit betekent dat je geen wateroverlast mag veroorzaken bij je buren. Hiervoor dienen dan ook maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen.

De afgelopen tijd heeft de gemeente Amsterdam gewerkt aan het ontwikkelen van een kaveltool. Met behulp van de kaveltool kun je zelf onderzoeken of je voldoende rainproofmaatregelen neemt. Hier kun je alle gegevens over je ontwerp (bebouwing en tuin) en de voorgestelde maatregelen invoeren. Je vindt de kaveltool hier.

 

 

Meer informatie en inspiratie over Rainproof vind u hier.

De ondergrond (opgespoten zand) van Centrumeiland IJburg is zo goed waterdoorlatend, dat al het regenwater gemakkelijk de bodem in kan worden gebracht. In de openbare ruimte wordt al het regenwater via de straten afgevoerd naar lager gelegen groenzones waar het de bodem in kan zakken. Op de private terrein wordt het regenwater vastgehouden en vertraagd de bodem in gebracht. Versneld afvoeren van het regenwater via een hemelwaterriool naar het IJmeer is dus niet nodig. Het grote voordeel is dat het regenwater wordt gebruikt om het grondwater aan te vullen, de voedingsbodem voor het groen.

Kavels (inclusief daken) hebben minimaal 60 L/m2 waterverwerkingscapaciteit. Deze norm kan door middel van waterberging, hergebruik en/of infiltratie worden bereikt. Hemelwater dat op daken binnen het bouwvlak valt en niet wordt hergebruikt, lokaal verwerkt of geïnfiltreerd, mag - via een geknepen afvoer - aangeboden worden op straatniveau (ondergronds) aan de openbare ruimte met een maximaal debiet van 2,5 L/m2/uur. Hemelwater dat op daken van parkeergebouwen of op een eventuele uitbouw valt, dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Als er meer hemelwater valt dan 60 L/m2/uur, dan mag de perceeleigenaar het overschot aan water van de daken binnen het bouwvlak (>60 L/m2) op straatniveau aanbieden. De gemeente heeft de zorgplicht om dit overschot aan hemelwater te ontvangen, af te voeren en te verwerken.

De wijze van afvoeren van het regenwater van het dak op de openbare ruimte wordt verder toegelicht in de bijlage ‘afwateringsdetail’ van de kavelregels.
 

Centrumeiland is aangebracht met zand met een k-waarde van 8 m/dag. De k-waarde geeft de doorlatendheid van het zand aan. Er wordt nog onderzocht of deze waarde in de praktijk gehaald wordt. Voor de infiltratie wordt een veiligheidsfactor 2 gehanteerd. Een eenvoudige berekening: 0,5 x  8 m/dag is gelijk aan 167 mm/uur. Het terrein moet een bui kunnen verwerken van 60 mm in 1 uur. Dit betekent dat de verhouding van verhard / onverhard in de tuin voor het verwerken van regenwater maximaal 65 % - 35% mag zijn. Daarbij moet het onverharde deel lager liggen en open zijn om het water naar de ondergrond te laten lopen. Beter is om de verhouding verhard – onverhard 35% - 65% aan te houden.

 


 

Zoals u weet, komt er op Centrumeiland geen klassiek hemelwaterriool. De gemeente levert u de infiltratieput, waarna u zelf de put plaatst. In de bijlage ‘afwateringsdetail’ van de kavelregels vindt u de details voor de infiltratieputten, zodat u deze op kunt nemen in uw definitieve ontwerp.

Het regent vaker harder. Door de toenemende bebouwing en bestrating in de stad kan het hemelwater moeilijker weg. De gemeente Amsterdam wil slimmer omgaan met de inrichting van de stad in relatie tot het hemelwater. De rainproof-opgave voor Centrumeiland is hoofdzakelijk:

 • Het vasthouden en benutten van hemelwater voor bijvoorbeeld de groenvoorziening, dakterrassen en tuinen;
 • Het afvoeren van hemelwater in geval van extreme buien.

De ambitie is dat er bij een extreme bui van 60 mm in een uur (oftewel 60 liter per m² in een uur) geen schade aan huizen en infrastructuur mag optreden. Het is daarom van belang dat alle partijen in zowel de openbare ruimte als op privaat terrein regenbestendige maatregelen nemen. Zo maken we de stad Rainproof.

Voor het maken van een rainproofberekening kunt u gebruik maken van de rainproofkaveltool

De instructie voor het invullen van de kaveltool vindt u hier.

BVO (bruto vloeroppervlakte)

De kavelprijzen zijn berekend op basis van het maximaal te realiseren volume in het hoofdgebouw. Er wordt in de kavelregels geen aanbouw of bijgebouw voorgeschreven, daarom is daar in de berekening van de kavelprijs geen rekening mee gehouden. Het is echter mogelijk om vergunningsvrij (publiekrechtelijk geregeld) extra volume te realiseren, bijvoorbeeld door middel van een vergunningsvrije uitbouw of een berging of garage in de tuin.
Wanneer het totaal volume van hoofdgebouw en eventueel extra vergunningsvrij gebouwde volume niet meer is dan het volume zoals voorgeschreven in de kavelregels, dan hoeft er voor het extra vergunningsvrij gebouwde volume geen aanvullende canon te worden betaald. Indien het wel meer is, dan dient u daar aanvullende canon over te betalen. Een dichte berging of garage wordt meegerekend in het totale bvo. Een open berging of carport valt niet onder het totale bvo.

De bvo wordt berekend conform NEN2580. Let op dat de in de kavelregels toegestane maximale bvo niet gelijk is aan het maximale bebouwingsvlak dat is weergegeven op de tekeningen in de kavelregels. De tekeningen geven enkel het maximale bebouwingsvlak weer en kunnen dus niet worden ‘volgebouwd’. Het is niet toegestaan om boven de in de kavelregels voorgeschreven maximale bvo uit te komen. De enige manier om meer vierkante meters te realiseren dan de maximale bvo, is door een vergunningsvrije uitbouw te realiseren. De regels omtrent vergunningsvrij bouwen en verbouwen vindt u hier.
 
U betaalt extra canon bij over de extra bvo die u, door middel van vergunningsvrij uitbouwen, realiseert bovenop de maximale bvo. Wanneer u vergunningsvrij uitbouwt, moet u duidelijk aangeven op de tekening van uw definitieve ontwerp – door middel van arcering - om welk deel dit gaat (inclusief afmetingen). Voeg ook de volgende tekst toe: ‘Dit deel is vergunningsvrij en behoort niet tot de aanvraag omgevingsvergunning’.

Publiek- en privaatrecht en vergunningen

Privaatrecht: Balkons aan de voorzijde zijn (vaak) privaatrechtelijk toegestaan. Bekijk voor de zone waar dit mag goed de kavelregels van uw eigen kavel. Indien er niks over balkons aan de achterzijde in de kavelsregels is opgenomen, dan zijn ze privaatrechtelijk toegestaan.

Publiekrecht: Voor balkons aan de voor of achterzijde kan de gemeente bestuursrechtelijk besluiten om afwijking van het geldende bestemmingsplan. Als u wenst te weten of de gemeente voornemens is om af te wijken van het bestemmingsplan kunt u een concept aanvraag indien via het omgevingsloket.

 

Kijk hier voor alle informatie over de omgevingsvergunning.  

Contactgegevens:

Het klopt dat de kavelregels niet volledig overeenkomen met het bestemmingsplan en het Uitwerkingsplan. In meerdere gevallen zijn de kavelregels (privaatrecht) strenger dan het bestemmingsplan (publiekrecht), bijvoorbeeld m.b.t. bouwvlak en hoogte. U dient zich te houden aan zowel het Uitwerkingsplan als de kavelregels. Indien de kavelregels strenger zijn, dan gelden de kavelregels.

De gemeente kan als verschillende rechtsvormen handelen.

Privaatrecht

Als de gemeente grond verkoopt  aan een ander dan is de gemeente een private partij, ze zijn gelijk gesteld aan de burger of ondernemer. Een burger of ondernemer die een huis wil bouwen koopt van de gemeente onder voorwaarden een stukje grond. Dit is een private overeenkomst. Het ontwerp van uw woning wordt daarom privaatrechtelijk getoetst. 

Wanneer u uw definitieve ontwerp rond heeft, meldt u dit samen met de overige benodigde documenten voor een privaatrechtelijke toets via zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl. Hier wordt getoetst of het ontwerp voldoet aan de kavelregels. Wanneer u privaatrechtelijk een akkoord heeft op uw ontwerp, kunt u een omgevingsvergunning (=publiekrecht) aanvragen. We raden u aan om een conceptaanvraag te doen (hieraan zijn kosten verbonden).

Publiekrecht

De landelijke regelgeving maakt dat de overheid toezicht houdt. Deze regels vallen binnen het publiekrecht onder bestuursrecht. Toezicht en handhaving hierop gebeurt middels een Omgevingsvergunning en toezicht door Bouw en Woningtoezicht. De Omgevingsvergunning valt dus onder Publiekrecht en vraagt u aan via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) bij Stadsdeel Oost.

Let op: een conceptaanvraag Omgevingsvergunning is dus alleen mogelijk bij de omgevingsvergunning, niet bij de privaatrechtelijke toets. Voor een conceptaanvraag heeft u geen (privaatrechtelijk) goedgekeurd DO nodig. Zie voor meer informatie de presentatie van uw afnamegesprek (die u tegelijk met uw erfpachtaanbieding heeft ontvangen) en de notitie 'Toetsing en advies zelfbouwers'.

 

U kunt een conceptaanvraag indienen via het omgevingsloket. Dit kunt u doen door middel van het drukken op de oranje knop.

Daarna dient u in te vullen: contactgegevens, locatie, bouw activiteit (bouwen) en bijlages.
Nadat u de bijlages heeft ingevuld is het belangrijk dat u op de tab linksboven klikt en niet nog een keer op de oranje knop drukt. Indien u wel op de oranje knop drukt dan is het direct een aanvraag voor omgevingsvergunning. Hierna dient u halverwege een vinkje (contact opnemen met bevoegd gezag) aan te zetten om de conceptaanvraag in te dienen.

Het duurt dan een dag voor de administratie een bevestiging heeft gestuurd per mail. Als de conceptaanvraag is ingeboekt, wordt het plan pas op de agenda van de welstandscommissie geplaatst.

De kosten zijn 210 euro per conceptaanvraag, zie legesverordening. Deze worden verrekend als de omgevingsvergunning binnen een half jaar definitief wordt aangevraagd (mits op tijd akkoord).

Criteria SP (stedenbouwkundig plan:

 • Per kavel individueel ontwerp
 • Integratie van alle rainproof en energie-neutrale voorzieningen in de architectuur
 • Bijzondere aandacht voor de  aansluiting van de woning op het openbaar gebied
 • Hoeken hebben een vriendelijke uitstraling naar het openbaar gebied
 • Toepassen van duurzame materialen die mooi verouderen

Aandachtspunten door CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit):

 • Transparante garagedeuren
 • Zoveel mogelijk het wonen richten op de straat
 • Afstemming met de buren / straat, wellicht via facebook
 • Zijgevels hetzelfde behandelen als de voorgevel, geen oortjes ter plaatste van de erfgrens
 • Gezamenlijke slimme fiets parkeeroplossing stimuleren
 • Stimuleren van integrale zonnepaneeloplossing
 • Geen hemelwaterafvoeren aan de voorzijde in het zicht

 

Openbare ruimte

De zetting van het aan te brengen zandpakket is zodanig versneld dat deze nog maar 0,20 meter bedraagt nadat de eerste woningen zijn aangesloten op het distributienetwerk van nutsbedrijven en riolering.
De restzetting van 0,20 meter mag niet eerder dan ongeveer na 25 jaar na aansluiting zijn bereikt (= Amsterdamse restzettingseis). Dit betekent dat er op termijn eventueel herbestrating nodig is. Voor enkele infrastructurele werken worden extra zettingsversnellende maatregelen toegepast.

Inrichting

De zuidoever wordt beplant met bomen en krijgt een natuurvriendelijke inrichting met riet en een amfibieënpoel. In de toekomst komt hier (langs het wandelpad) een met een laag hekwerk afgeschermde honden uitlaatstrook, om te voorkomen dat honden de natuur in de oever verstoren. Voor de zuidelijke oever geldt een disclaimer, zie de roodgedrukte tekst in het definitief ontwerp openbare ruimte.

Het voetpad dat te zien is in het ontwerp voor de zuidrand vormt onderdeel van het ‘Rondje rond Centrumeiland’. Dit pad komt ook te liggen in de buitenrand langs de Muiderlaan. En vormt samen met de kade die langs de Pampuslaan komt en de kade langs de oostzijde van Centrumeiland de route rondom het eiland.

Toegankelijkheid

De Zuidoever wordt een natuuroever. Al op grond van het bestemmingsplan IJburg 2e fase uit 2009 is bepaald dat er in dit water geen recreatieve activiteiten mogen plaatsvinden. Belangrijkste overweging is bescherming van de natuurwaarden. De zuidoever is rustgebied voor watervogels en op grond van de Wnb vergunning is en blijft waterrecreatie aan deze kant van Ijburg uitgesloten. De grens van het N2000 gebied IJmeer/ Markermeer ligt op enkele tientallen meters uit de zuidoever. In het bestemmingsplan Ijburg Tweede Fase (2009) is in de bestemming ‘Water-1’, die hier nog steeds ligt, is daarom expliciet de bepaling opgenomen dat het water vanuit de oever niet toegankelijk mag zijn, zie hiervoor artikel 11.3.1. Deze regeling vloeit voort uit, en is een eis in, de Wnb vergunning voor Ijburg 2.

Bereikbaarheid en parkeren

Er loopt een tijdelijke bouwweg vanaf de Muiderlaan naar de keet. Hier worden momenteel tijdelijke wegen in betonstraatstenen op aangesloten. Deze liggen op dezelfde plek als de definitieve wegen. Als alle zelfbouwers rondom de wegen klaar zijn, worden de wegen aangepast in het definitieve profiel.
Een traditionele inpandige parkeergarage of een parkeerplaats in de tuin (afhankelijk van de kavelregels) is mogelijk. Of een innovatiever systeem zoals een parkeerlift. Hierdoor komt de parkeervoorziening halfverdiept te liggen. Op het gebied van parkeren zijn er meer innovatieve oplossingen te vinden, zoals een vrij eenvoudig dubbellaags parkeersysteem. Een andere mogelijkheid zit hem in het delen van een auto, met bijvoorbeeld als aanvulling een elektrische (bak)fiets.
In de kavelregels is geen minimum of maximum aantal parkeerplaatsen opgenomen. Op basis van het uitwerkingsplan geldt een gemiddelde parkeernorm en dat kan inhouden dat bij de bouwplantoetsing blijkt dat er op basis van de gemiddelde parkeernorm geen ruimte is voor het parkeren van meerdere auto’s op één kavel.

Ieder huishouden heeft recht op een bezoekersvergunning, ook als u geen recht heeft op een eigen parkeervergunning in de openbare ruimte. Op dit moment betekent een bezoekersvergunning in Stadsdeel Oost dat 40 uur per maand tegen 50% korting geparkeerd kan worden.

Planning

Voordat u een omgevingsvergunning kunt aanvragen, dienen we als gemeente een procedure te doorlopen om Uitwerkingsplannen in werking te kunnen laten treden. Hierbij de laatste stand van zaken (laatste update 22 januari 2021):

 • Uitwerkingsplan tranche 1, met daarin de blokken 10, 11, 14 en 15 is volledig in werking.
 • Uitwerkingsplan tranche 2, met daarin de blokken 1, 4, 7 en 8 is volledig in werking.
 • Uitwerkingsplan blok 12 is volledig in werking.
 • Uitwerkingsplan tranche 3, met daarin de blokken 9 en 13 is volledig in werking. 
 • Uitwerkingsplan tranche 4, met daarin de blokken 2 en 5, is volledig in werking. 

Ook de herziening van het bestemmingsplan is volledig in werking getreden.

 

De laatste kavels worden waarschijnlijk in 2022 uitgegeven. Daarna hebben zelfbouwers nog ongeveer 3 of 4 (bij CPO's) jaar om hun woning neer te zetten en richt de gemeente de laatste delen van de definitieve openbare ruimte in.

Dat verschilt per blok.

• Blok 10, 11, 14 en 15: bouwrijp.
• Blok 7 en 8: naar verwachting is de grond bouwrijp in april 2019.
• Blok 4: naar verwachting bouwrijp vanaf oktober 2019.

Voorzieningen Centrumeiland

Aan de noordkade was in het plan dat voor de crisis is gemaakt een cultuurvoorziening met stedelijke allure gepland. Deze reservering wordt in het huidige plan behouden. De mogelijkheid voor realisatie van een haven en overig waterrecreatieprogramma zal verder worden onderzocht, vanuit de Watervisie Amsterdam en juridische aspecten van de Natura 2000-regelgeving. Voor eventuele andere stedelijke of IJburgbrede voorzieningen is langs de Pampuslaan een aantal kavels gereserveerd. Met een centrale plek in IJburg, uitzicht op het water en de tramhalte voor de deur is dit een goede locatie voor (nu nog niet voorziene) maatschappelijke en commerciële programma’s. In de plinten van appartementsblokken wordt rekening gehouden met ruimte voor winkels. Het uiteindelijke programma zal stapsgewijs gerealiseerd worden, met de realisatie van het woningbouwprogramma.

Op het eiland zijn verschillende buurtvoorzieningen gepland, zodat primaire zaken zoveel mogelijk op loopafstand te bereiken zijn. Daarnaast is het streven dat deze voorzieningen in hoge mate verweven zijn met het stedelijke weefsel. Het gaat in ieder geval om een school en een of twee kinderdagverblijven. Ook kleine buurtwinkels en lokale horeca zijn nodig. Hiervoor is plaats gereserveerd in de plinten. Het streven is om de buurtvoorzieningen zo snel mogelijk te realiseren, al dan niet in tijdelijke objecten.

De buurt gaat ruimte bieden aan speelplekken voor verschillende leeftijden in een veilige omgeving verspreid door de wijk. dit staat weergegeven op de kaart op de pagina hiernaast. Het centrale plein biedt ook ruimte voor beweging, voorzieningen en activiteiten. De groene en open plekken in de wijk krijgen verschillende identiteiten welke worden gevormd door het gebruik (technisch, educatief, vermaak). De school wordt bijvoorbeeld gesitueerd aan het plein, hij ligt middenin de autovrije zone, is alzijdig en heeft daarom alle ruimte om de openbare ruimte te betrekken in zijn leeromgeving. Het plein biedt natuurlijk naast ruimte voor de school ook kansen voor horeca, weekendactiviteiten et cetera.

In blok 8 komt een jeugdcentrum voor jongeren uit de buurt van tussen de 10 en 18 jaar, waar inloop en ontmoeting centraal staan.

Er zijn kantoren gepland in blok 1. Daar komen waarschijnlijk ook bedrijven, net zoals langs de Pampuslaan.

In het door de gemeente vastgestelde plan Centrumeiland is zoals bekend een school opgenomen aan het centrale plein. In de school komt ook een kinderdagverblijf. De stichting voor primair onderwijs, STAIJ, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van deze school. Volgens de laatste planning van STAIJ zal de school de deuren openen in de zomer van 2022. Je kunt voor meer informatie m.b.t. de plannen voor de school contact opnemen met STAIJ.

Er is op dit moment vanuit de gebiedsontwikkeling van het Centrumeiland en op basis van het bestemmingsplan nog geen ruimte of mogelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Wel werken we aan mogelijke toekomstige oplossingen: 

1. Haven Centrumeiland
Aan de noordzijde van Centrumeiland wordt oktober 2021 gestart met landmaken ten behoeve van een kadeconstructie en op termijn nog andere functies. Hoewel de gemeente de wens heeft om op deze locatie een haven te ontwikkelen is het op dit moment niet duidelijk of, met welk nautisch programma en op welke termijn een dergelijke haven kan worden gerealiseerd. Als de haven er daadwerkelijk komt is dat sowieso pas na 2027.

2. Zoekgebied ligplaatsen Centrumeiland
Momenteel zijn wij aan het onderzoeken of er rondom Centrumeiland mogelijkheden zijn voor de aanleg van ligplaatsen door en voor bewoners.
Dit onderzoek is net opgestart (2021) en er zijn dus nog geen uitkomsten te delen.
Met het onderzoek brengt de gemeente in kaart waar en onder welke voorwaarden de gemeente wil meewerken aan bewonersinitiatieven voor ligplaatsen. Daarbij wordt onder andere stil gestaan bij:
-    De doelgroep – kan iedereen een initiatief indienen voor ligplaatsen of zijn dat uitsluitend bewoners van het centrumeiland.
-    Individueel of collectief – wordt ruimte geboden aan individuele initiatieven of juist aan initiatieven van een vereniging van bewoners.
-    Ruimtelijke eisen – bijvoorbeeld de locaties en omvang van waterpercelen voor initiatieven.
-    Gebruikseisen – steiger altijd openbaar toegankelijk (geen hekken), voorzien van laadstructuur voor emissievrij varen, type vaartuigen, ed.
-    Gebruik van gemeentegronden – waterpercelen worden in principe uitgeven met een privaatrechtelijke overeenkomst (huur).
-    Informatie – overzicht van de vergunningprocedures die de initiatiefnemer moet doorlopen om het initiatief mogelijk te maken.
-    Kosten – inzicht in kosten waar de initiatiefnemer rekening mee moet houden (vergunningprocedures, aanlegkosten, aanleg laadstructuur, huurkosten waterperceel, kosten stedelijke vignetplicht/binnenhavengeld).
Gezien de vele aandachtspunten en vervolgstappen zal het nog enige tijd duren voordat we duidelijk hebben of en zo ja hoe dit precies mogelijk is. Voor volgend vaarseizoen is Centrumeiland helaas dus nog geen optie.

Advies
Wij adviseren rekening te houden met gemeentelijk beleid zoals o.a. is verwoord in de Nota’s Varen deel 1 en 2. Met dit beleid zijn bijvoorbeeld eisen gesteld aan de verduurzaming van pleziervaart (in 2025 mag je uitsluitend emissievrij varen in het Centrum van Amsterdam, deze verplichting geldt in 2030 ook voor de rest van de gemeente (dus ook voor het water bij IJburg). 

Overig

Uitgangspunt van het Amsterdams geluidbeleid (2016) is dat iedere woning een stille zijde heeft. Dit uitgangspunt geldt alleen voor een woonfunctie, niet voor andere functies. Een stille of geluidluwe zijde (de termen zijn synoniem) is een (deel van een) gevel waar de geluidbelasting gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde of lager. De voorkeursgrenswaarde is de geluidsbelasting die altijd toelaatbaar is op de gevel van de geluidsgevoelige bestemming. Wanneer de stille zijde tevens beschikt over een buitenruimte, heeft ook deze buitenruimte bij voorkeur een aanvaardbaar geluidniveau. Aan de stille zijde worden bij voorkeur de slaapkamers gesitueerd, zodat met open raam of deur geslapen kan worden (Amsterdams geluidbeleid  2016 hogere waarde Wet geluidhinder). Lees meer hierover via:

www.hallocentrumeiland.nl > publicaties > Amsterdams geluidbeleid 2016

Indien het publiekrechtelijk kader wijzigt, zijn alle eventuele gevolgen hiervan (bijvoorbeeld aanpassingen aan het gebouw of de gevel) volledig voor rekening en risico van de inschrijver/optienemer/ zelfbouwer.

 

In uw erfpachtaanbieding staat een datum waarop de juridische levering van de kavel plaatsvindt.

Zodra de omgevingsvergunning is verleend en aan alle andere voorwaarden is voldaan, wordt door de gemeente een uitgiftebesluit opgesteld en kan de akte in principe passeren bij de notaris. In de normale werkwijze rekenen wij 8 weken voor het opstellen van het besluit en levering grond. Afhankelijk van de individuele situatie (ontvangst alle stukken, meer bvo door vergunningsvrij bouwen, bekendheid notaris etc.) zal dit meer of minder tijd, dan 8 weken, in beslag nemen. Na de juridische levering (bij de notaris waarbij ook de financiering rond moet zijn) kan direct met de bouw/het heien worden gestart. Indien de akte verleden is, kan men ook starten met bouwen als de vergunning verleend is, maar nog niet onherroepelijk. Dit is dan wel op eigen risico van de zelfbouwer, mochten er nog bezwaren worden gemaakt op de vergunning.
Het is niet toegestaan om te beginnen met bouwen als de grond nog niet is geleverd. Hierbij pleeg je een onrechtmatige daad volgens het wetboek. Dit kan tot gevolg hebben dat er een bouwstop wordt ingelast, wat betekent dat de bouw letterlijk gestopt wordt en alle handelingen die gedaan zijn ongedaan gemaakt moeten worden. Dus bij het heien kan dat betekenen dat de palen uit de grond gehaald moeten worden en je opnieuw opstartkosten betaalt aan de aannemer op het moment dat je weer verder mag met bouwen. Ook kan de gemeente ervoor kiezen om in deze situatie de erfpachtaanbieding te ontbinden.

In het kader van de voortgang, is het handig om de notaris en het projectteam Centrumeiland alvast te informeren met betrekking tot de planning, omdat het soms enkele weken duurt voordat de concept akte beschikbaar is. Dit verschilt per notaris. Stuur om de gemeente te informeren een mail naar zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl. De akte wordt gecontroleerd door de gemeente die vervolgens een volmacht afgeeft voor de levering. Als het totale aantal bvo’s het maximum van de Kavelregels overschrijdt (NEN2580 meetstaat) d.m.v. vergunningsvrije uitbouw en/of berging in de tuin, kan dit voor vertraging zorgen omdat een aanvullende grondprijs wordt berekend. Is dit het geval, dan ontvangen wij graag vooraf de meetstaat (eventuele vergunningvrije m2’s bvo graag apart vermeld).

De BAG (BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Kadaster) maakt pas een huisnummer aan indien een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend. U ontvangt uw huisnummer dus pas bij de omgevingsvergunning.

Officieel heeft u geen postcode nodig om een huisaansluiting aan te vragen, zie ook: https://www.mijnaansluiting.nl  De nummerbeschikking die u heeft ontvangen kan ook als bewijs worden gebruikt. Toch krijgen wij vaak e-mails over het feit dat een postcode toch nodig is bij de aanvraag.

Mocht u tegen problemen aanlopen m.b.t. de aanvraag van huisaansluitingen, dan kunt u via onderstaande link meer informatie vinden en contact opnemen

https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/artikelen/moet-de-gemeente-een-adres-in-de-BAG-toekennen-aan-een-object-omdat-een-nutsbedrijf-een-adres-als-voorwaarde-stelt-voor-een-aansluiting-voor-een-nutsvoorziening?q=postcode

Ook kunt u direct contact opnemen met de BAG via bag.basisinformatie@amsterdam.nl.

 

De Gemeente Amsterdam legt in de blokken met een binnenterrein een basisinrichting aan. Deze is conform de tekening in de kavelregels en bestaat uit bestrating, verlichting en een ingezaaid grasveld. De gemeente voorziet in een tijdelijke aansluiting om de verlichting van stroom te voorzien. In de toekomst als er onderhoud dient te worden gepleegd aan de verlichting, dan zijn de zelfbouwers hier gezamenlijk voor verantwoordelijk.
Blok 16 is het laatste blok dat ontwikkeld zal worden. Veel is er nog niet over bekend. De maximale bouwhoogte is vastgelegd in het Bestemmingsplan en ligt op 25 meter. Het is in het Stedenbouwkundigplan niet aangeduid als hoogte-accent. De verwachting is dat hier woningen zullen komen.

De sociale huurwoningen worden gerealiseerd volgens de samenwerkingsafspraken die tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties lopen. Klik hier voor meer informatie. De toewijzing van deze woningen gaat via Woningnet

Voor Centrumeiland worden deze woningen door De Alliantie of door Ymere gerealiseerd. Dat wordt per blok bepaald. Er komt sociale woningbouw verspreid over Centrumeiland, vast staat het in blok 8, 15 en op kavels langs de Pampuslaan. Ook in tranche 3 en 4 zal sociale woningbouw komen. De indicatieve locaties – u kunt hier geen rechten aan ontlenen - voor sociale woningbouw kunt u vinden in het Stedenbouwkundig Plan op blz. 41. Deze locaties kunnen nog wijzigen.

De maximum hoogtes en aantal woningen per kavel kunt u vinden via: